Algemene Voorwaarden


Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. gevestigd Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim

Deze Algemene Voorwaarden kunt u ook downloaden.

1. REIKWIJDTE:

In dit document betekent “AkzoNobel” één of meer van de bovengenoemde entiteiten van Sikkens Verkoop; “Koper” betekent de koper van de Producten van AkzoNobel; “Producten” betekent alle goederen die door AkzoNobel aan Koper worden verkocht. Tenzij er een specifieke overeenkomst is gesloten tussen AkzoNobel en Koper die de verkoop van Producten betreft, zijn op de verkoop of het op andere wijze door AkzoNobel ter beschikking stellen van Producten deze Verkoopvoorwaarden exclusief van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met AkzoNobel overeengekomen, zijn geen afwijkende of aanvullende voorwaarden van toepassing.


2. LEVERING / OVERGANG VAN RISICO:

Leveringsvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de regels van de Incoterms® 2010. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering Ex Works plaats en gaat het risico van verlies van Producten op Koper over bij aanbieding van de Producten aan Koper of de vervoerder bij AkzoNobel’s distributiecentrum.


3. PRIJS EN BETALING:

Tenzij tussen Partijen anders overeengekomen, zijn de prijzen voor de Producten zoals door AkzoNobel geoffreerd. Alle door AkzoNobel geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en elke andere belasting die mogelijk van toepassing is op de Producten. AkzoNobel stuurt Koper facturen voor alle aan Koper verkochte Producten. Koper zal deze facturen betalen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum in de valuta zoals aangegeven op de factuur aan het adres van AkzoNobel zoals aangegeven op de factuur. Koper is niet gerechtigd betaling van enig aan AkzoNobel verschuldigd bedrag in te houden op grond van enige verrekening, tegenvordering, korting of soortgelijke vermindering. AkzoNobel is gerechtigd zonder dat daartoe een voorafgaande waarschuwing of schriftelijke ingebrekestelling nodig is, een rente in rekening te brengen voor te late betaling van 1,5% per maand over elk bedrag dat niet op de vervaldatum is betaald. AkzoNobel is gerechtigd aanspraak te maken op de wettelijke handelsrente krachtens artikel 6:119 a BW indien deze hoger is dan de genoemde rente in de vorige zin. Op verzoek zal Koper AkzoNobel direct alle kosten vergoeden, inclusief kosten van incassobureaus en advocaten, door AkzoNobel vergoed of besteed om opeisbare bedragen op Koper ter verhalen.


4. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Het risico gaat over op Koper in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden. Het eigendom van de Producten blijft berusten bij AkzoNobel tot Koper alle gefactureerde en aan AkzoNobel verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan. In afwachting van betaling houdt Koper de ongebruikte Producten in bewaring voor AkzoNobel en heeft AkzoNobel het recht om de bedrijfsruimten van Koper te betreden om Producten op te halen waarop zij het eigendomsrecht heeft. Koper mag de Producten verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn activiteiten, maar mag voorafgaand aan volledige betaling van alle gefactureerde of aan AkzoNobel verschuldigde bedragen de Producten niet verpanden, hypothekeren of anderszins bezwaren.


5. GARANTIE / RECHTEN VAN KOPER:

AkzoNobel garandeert aan Koper dat op het moment van overdracht van het risico van verlies de Producten aan AkzoNobel’s standaard verkoopspecificaties of zulke andere specificaties als tussen AkzoNobel en Koper uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zullen voldoen.

Deze garantie is de enige door AkzoNobel verleende garantie. AkzoNobel geeft geen andere uitdrukkelijke of impliciete mondelinge of schriftelijke garanties met betrekking tot het product, de toepassing of het gebruik daarvan, of anderszins, met inbegrip van de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk maken, die elk uitdrukkelijk zijn uitgesloten.


In het geval Producten niet voldoen aan de genoemde garantie, zal AkzoNobel, naar eigen keuze, dergelijke Producten repareren of vervangen of de prijs van de Producten terugbetalen en AkzoNobel zal, na dit te hebben gedaan, niet verder aansprakelijk zijn voor de inbreuk op de garantie. Koper kan er geen beroep meer op doen dat Producten niet voldoen aan de genoemde garantie, indien Koper AkzoNobel daarvan niet binnen zeven (7) dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven, maar in geen geval later dan dertig (30) dagen nadat de Producten aan Koper zijn geleverd. AkzoNobel geeft geen garantie van wat voor soort dan ook ten aanzien van enige aan Koper geleverde diensten en is niet aansprakelijk ten aanzien van deze diensten.


6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

AkzoNobel is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade in zoverre het verlies of de schade werd veroorzaakt door nalatigheid van Koper om effectieve kwaliteitscontrole uit te voeren of nalatigheid om de Producten op te slaan, te gebruiken of anderszins te hanteren zoals geadviseerd of in overeenstemming met instructies van AkzoNobel of industrienormen.

AkzoNobel is niet aansprakelijk jegens koper, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad, inbreuk op een wettelijke plicht of anderszins voor winstderving, omzetverlies, waardevermindering of vermindering van goodwill of enige indirecte, bijkomende, morele of gevolgschade. AkzoNobel’s totale aansprakelijkheid jegens koper met betrekking tot de levering van producten zal in geen geval hoger zijn dan de prijs van de gekochte producten, of € 200.000,= afhankelijk van welk het laagst is.

Niets in deze sectie zal AkzoNobel’s aansprakelijkheid beperken of uitsluiten in het geval dat uitsluiting of beperking van haar aansprakelijkheid door AkzoNobel bij wet niet is toegestaan.


7. OVERMACHT:

AkzoNobel is nimmer aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis indien de nakoming, direct of indirect, belemmerd of verhinderd wordt door oorlog (verklaard of niet-verklaard), noodtoestand, onvoldoende transportfaciliteiten, defecten aan machines of apparatuur, onvermogen van AkzoNobel om materialen, voorraden, brandstof of stroom te verkrijgen voor de fabricage van de Producten op voorwaarden die acceptabel zijn voor AkzoNobel, brand, overstroming, storm, staking of ander arbeidsgeschil, bevel of handeling van een overheid, hetzij buitenlands, nationaal of lokaal, hetzij geldig of ongeldig, of enige andere oorzaak van eenzelfde of andere aard buiten de redelijke controle van AkzoNobel (elk een “Overmacht”). AkzoNobel is niet verplicht Producten uit andere bronnen te betrekken en mag haar beschikbare voorraad Producten aan de leden van de AkzoNobel Group (met inbegrip van haarzelf) en haar klanten, kopers, distributeurs en wederverkopers toewijzen op elke basis die AkzoNobel eerlijk en praktisch lijkt. In het geval dat een Overmacht langer duurt dan zes (6) maanden of redelijkerwijs verwacht wordt langer te duren dan zes (6) maanden, dan is AkzoNobel ontslagen van enige verplichting die zij zou hebben om de Producten aan Koper te leveren zonder dat Koper daarbij enig recht op schadevergoeding heeft.


8. EXPORTBEPERKINGEN:

Bij verkoop, export, wederuitvoer, licentie, verzending, omleiding of overdracht anderszins van Producten of enige informatie of technologie met betrekking tot het Product, hetzij direct of indirect, dient Koper te voldoen aan haar verplichtingen op grond van toepasselijke wet- en regelgeving betreffende exportbeperkingen, inclusief, zonder hiertoe beperkt te zijn, toepasselijke VN, VS en EU wet- en regelgeving betreffende exportbeperkingen en de wet- en regelgeving van het land waar Koper gevestigd is. Koper erkent dat hij (i) alle noodzakelijke stappen zal nemen om aan de bovengenoemde wet- en regelgeving te voldoen, indien nodig met inbegrip van het verkrijgen van export- en andere vergunningen en (ii) geen acties zal ondernemen die ertoe zouden kunnen leiden dat AkzoNobel bovengenoemde wetten overtreedt.


9. INTELLECTUEEL EIGENDOM:

Koper heeft geen recht op patenten, geregistreerde ontwerpen, auteursrechtelijk beschermde werken, database rechten, imago, ontwerprechten, topografische rechten, handels- of service rechten (inclusief handelsmerken), domeinnamen, bedrijfsgeheimen, know-how en welk ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht dan ook, al dan niet geregistreerd of registreerbaar in welk land dan ook, waarvan AkzoNobel of een aan AkzoNobel gelieerde vennootschap de eigenaar is.


10. BEËINDIGING:

Een overeenkomst met Koper tot levering van Producten op grond van deze Voorwaarden verbindt AkzoNobel niet tot het accepteren van toekomstige orders. AkzoNobel is te allen tijde gerechtigd om de relatie te beëindigen. Zulk een beëindiging levert Koper nimmer een recht op schadevergoeding op.


11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING:

Op deze Voorwaarden en alle geschillen tussen AkzoNobel en Koper is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (“Weens Koopverdrag”) en elke andere rechtskeuze die een andere jurisdictie van toepassing verklaart. Ten aanzien van elk geschil tussen AkzoNobel en Koper over de beslechting waarvan partijen geen overeenstemming bereiken, is exclusief bevoegd het gerecht in Amsterdam dat rechtsmacht heeft over het onderwerp van het geschil.


Welkom. Wij maken gebruik van cookies.   

Deze website gebruikt cookies om informatie op te slaan op je computer. Sommige cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Anderen helpen ons de werking te verbeteren door inzicht in het gebruik te geven. Ga akkoord om de cookies te accepteren en wijzig je voorkeur om aanpassingen te doen. Als je doorgaat met het gebruik van deze website, nemen we aan dat je het gebruik van cookies accepteert.

Aan het laden